www.qnu.edu.vn
MENU CHÍNH
Danh bạ điện thoại
TT Đơn vị Điện thoại Fax Thư điện tử Website
1 Ban Giám hiệu (056).3846156 phcth@qnu.edu.vn
2 Phòng Hành chính - Tổng hợp (056).3846156 (056).3846089 web@qnu.edu.vn, phcth@qnu.edu.vn
3 Phòng Tổ chức cán bộ (056).3846806 ptccb@qnu.edu.vn
4 Phòng Đào tạo (056).3846803 pdt@qnu.edu.vn
5 Phòng KHCN & QHQT (056).3846817 pkhcn@qnu.edu.vn
6 Phòng Sau đại học (056).3518070 psdh@qnu.edu.vn
7 Phòng Khảo thí & Đảm bảo CL (056).3846798 pkt@qnu.edu.vn
8 Phòng Thanh tra & CTTĐ (056).3646300 ptt@qnu.edu.vn
9 Phòng Kế hoạch – Tài chính (056).3846816 pkhtc@qnu.edu.vn
10 Phòng Cơ sở vật chất (056).3847437 pcsvc@qnu.edu.vn
11 Phòng Công tác sinh viên (056).3646142 pctsv@qnu.edu.vn
12 Phòng Đảng ủy (056).3846819 pdu@qnu.edu.vn
13 Phòng Công đoàn (056).3847467 pcd@qnu.edu.vn
14 Phòng Đoàn Thanh niên (056).3846706 pdtn@qnu.edu.vn
15 Trạm Y tế (056).3847011 yte@qnu.edu.vn
16 Khoa Toán (056).3846824 kt@qnu.edu.vn
17 Khoa Lý – KTCN (056).3846833 kl@qnu.edu.vn
18 Khoa Hóa (056).3846822 kh@qnu.edu.vn
19 Khoa Sinh – KTNN (056).3846831 ks@qnu.edu.vn
20 Khoa Lịch sử (056).3846834 kls@qnu.edu.vn
21 Khoa Địa lý – Địa chính (056).3847544 kdl@qnu.edu.vn
22 Khoa Kỹ thuật & Công nghệ (056).3847010 kktcn@qnu.edu.vn
23 Khoa Công nghệ thông tin (056).3646072 kcntt@qnu.edu.vn
24 Khoa Kinh tế & Kế toán (056).3547569 kkt@qnu.edu.vn
25 Khoa TC-NH & QTKD (056).3847845 kqtkd@qnu.edu.vn
26 Khoa Ngữ văn (056).3846820 knv@qnu.edu.vn
27 Khoa Ngoại ngữ (056).3846823 knn@qnu.edu.vn
28 Khoa Giáo dục tiểu học (056).3846866 kgdth@qnu.edu.vn
29 Khoa Lý luận Chính trị - HC (056).3846818 kllct@qnu.edu.vn
30 Khoa Giáo dục thể chất–GDQP (056).3647570 kgdtc@qnu.edu.vn
31 Khoa Tâm lý - Giáo dục và CTXH (056).3647257 ktl@qnu.edu.vn
32 TT. Đào tạo & BDTX (056).3847545 bdtx@qnu.edu.vn
33 TT. Thông tin – Tư liệu (056).3846623 tttl@qnu.edu.vn
34 TT. Quản lý Ký túc xá (056).3547945 qlktx@qnu.edu.vn
35 TT. Phục vụ sinh viên (056).3847284 pvsv@qnu.edu.vn