www.qnu.edu.vn
MENU CHÍNH
Online
Hits 007363815

Hướng dẫn triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm

07.11.2013 10:42
Xem hình
Vị trí việc làm là công việc hoặc nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lý tương ứng; là căn cứ xác định số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM
(Kèm theo Công văn số 2722/ĐHQN-TCCB ngày 31 tháng 10 năm 2013)
 
 I. Vị trí việc làm và phân loại vị trí việc làm

1. Khái niệm


Vị trí việc làm là công việc hoặc nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lý tương ứng; là căn cứ xác định số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Phân loại vị trí việc làm


Vị trí việc làm được phân loại như sau:
- Vị trí việc làm do một người đảm nhận;
- Vị trí việc làm do nhiều người đảm nhận;
- Vị trí việc làm kiêm nhiệm.

II. Phương pháp xác định vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp


1. Căn cứ xác định vị trí việc làm trong đơn vị

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và công việc thực tế của đơn vị;
- Tính chất, đặc điểm, nhu cầu công việc của đơn vị
- Mức độ phức tạp, quy mô công việc; phạm vi đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị;
- Mức độ hiện đại hóa công sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc và trình độ ứng dụng công nghệ thông tin;
- Thực trạng bố trí, sử dụng viên chức của đơn vị.

2. Thống kê công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị

Việc thống kê những công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị thực hiện như sau:

2.1. Thống kê những công việc có tính chất thường xuyên, liên tục, ổn định, lâu dài, lặp đi lặp lại có tính chu kỳ mà đơn vị thực hiện gồm:

a) Những công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị và người đứng đầu các tổ chức cấu thành đơn vị do cơ quan có thẩm quyền quy định (trừ những người làm việc ở các vị trí, chức danh được pháp luật quy định là công chức);


b) Những công việc thực thi, thừa hành mang tính chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức trong đó tách rõ:

- Công việc thực thi, thừa hành thuộc về chuyên môn, lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp của đơn vị (gọi chung là công việc hoạt động nghề nghiệp)
- Công việc thực thi, thừa hành mang tính phục vụ cho công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành và hoạt động nghề nghiệp của đơn vị (gọi chung là công việc hỗ trợ, phục vụ)

2.2. Không thống kê những công việc có tính thời vụ, đột xuất hoặc công việc không thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

2.3. Thống kê công việc trong đơn vị được thực hiện trình tự từ đơn vị cấp dưới lên đơn vị cấp trên trong cơ cấu tổ chức ở đơn vị (từ Bộ môn đến Khoa, từ Tổ hành chính đến Phòng, Trung tâm). Người đứng đầu các Bộ môn, Tổ hành chính có nhiệm vụ thống kê công việc thuộc Bộ môn, Tổ và báo cáo với người đứng đầu đơn vị. Trưởng đơn vị thống kê, tổng hợp công việc thuộc đơn vị mình và báo cáo cho Nhà trường.

2.4 Việc thống kê công việc trong đơn vị theo Phụ lục số 1 kèm theo Hướng dẫn này.

3. Phân nhóm công việc

Trên cơ sở thống kê công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị được nêu tại Mục 2, các đơn vị tiến hành phân công nhóm như sau:

3.1. Nhóm công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành: Gồm những công việc của người đứng đầu đơn vị, công việc cấp phó của người đứng đầu đơn vị; công việc của người đứng đầu các tổ chức thuộc và trực thuộc đơn vị; công việc cấp phó của người đứng đầu các tổ chức thuộc và trực thuộc đơn vị.

3.2. Công việc thực thi, thừa hành chuyên môn, nghiệp vụ thuộc hoạt động của đơn vị (gọi chung là công việc hoạt động nghề nghiệp) như: Giảng viên, kỹ sư,...

3.3. Công việc thực thi, thừa hành mang tính phục vụ cho công tác lãnh đạo, quản lý điều hành và hoạt động nghề nghiệp.

3.4. Việc phân nhóm công việc thực hiện theo Phụ lục số 2.

4. Các yếu tố ảnh hưởng

4.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc xác định vị trí việc làm trong đơn vị:

a) Chế độ làm việc của đơn vị, gồm chế độ làm việc 40 giờ một tuần, chế độ làm việc 24 giờ/24 giờ (theo giờ hành chính hoặc theo ca, kíp);
b) Phạm vi hoạt động của đơn vị (trong phạm vi địa phương hay phạm vi nhiều địa phương);
c) Tính đa dạng về lĩnh vực hoạt động của đơn vị, gồm: hoạt động trong một ngành, nghề hay hoạt động trong nhiều ngành, nghề;
d) Tính chất, đặc điểm hoạt động nghề nghiệp của đơn vị;
đ) Mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của đơn vị;
e) Mức độ hiện đại hóa công sở của đơn vị;
g) Các yếu tố khác nếu có.

4.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc xác định vị trí việc làm của đơn vị thực hiện theo Phụ lục số 3.

5. Thống kê, đánh giá thực trạng đội ngũ viên chức

Việc thống kê, đánh giá thực trạng đội ngũ viên chức trong đơn vị được thực hiện như sau:


5.1. Thống kê thực trạng về số lượng và chất lượng đội ngũ viên chức (kể cả những người hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật) tại thời điểm xây dựng Đề án vị trí việc làm trong đơn vị, gồm các nội dung:


a)Trình độ đào tạo;

b) Chuyên ngành được đào tạo;
c) Ngoại ngữ;
d) Tin học;
đ) Giới tính;
e) Tuổi đời;
g) Ngạch (hoặc chức danh nghề nghiệp) viên chức đang giữ;
h) Thâm niên công tác (kinh nghiệm nghề nghiệp).

5.2. Đánh giá thực trạng việc đáp ứng yêu cầu công việc; bố trí, sử dụng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ viên chức và người lao động ở đơn vị. Nội dung bao gồm:

a) Đánh giá việc đáp ứng và sự phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của đội ngũ viên chức và người lao động ở đơn vị;

b) Đánh giá việc bố trí, sử dụng và năng lực, hiệu quả công việc thực tế của từng viên chức theo nhiệm vụ đang đảm nhận.

5.3. Việc thống kê hiện trạng đội ngũ viên chức trong đơn vị thực hiện theo Phụ lục số 4

6. Danh mục vị trí việc làm của đơn vị

6.1. Trên cơ sở thống kê, phân nhóm công việc; thống kê, đánh giá thực trạng đội ngũ viên chức và chức danh nghề nghiệp viên chức, Trưởng các đơn vị xác định vị trí việc làm và tổng hợp theo danh mục vị trí việc làm của đơn vị.

6.2. Mỗi vị trí việc làm gắn với nội dung chuyên môn, nghiệp vụ cụ thể, gắn với chức danh nghề nghiệp, hay chức danh nghề nghiệp và chức danh lãnh đạo, quản lý trong đơn vị (nếu là công việc lãnh đạo, quản lý).


6.3. Danh mục vị trí việc làm của đơn vị, bao gồm:

a) Các vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý;
b) Các vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp;
c) Các vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ.

6.4. Danh mục vị trí việc làm của các Khoa thực hiện theo Phụ lục số 5, Phụ lục số 5a Phụ lục số 5b;

Danh mục vị trí việc làm của các Phòng, Trung tâm, Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng Công đoàn, Văn phòng Đoàn Thanh niên thực hiện theo Phụ lục số 5Phụ lục số 5c.

7. Mô tả công việc của từng vị trí việc làm

7.1 Trên cơ sở danh mục vị trí việc làm được xác định tại Mục 6, việc xây dựng bảng mô tả công việc của từng vị trí làm thực hiện như sau:

- Mô tả về nội dung, quy trình, thủ tục và thời gian hoàn thành từng công việc tại từng vị trí việc làm (thể hiện trong cột 4 Phụ lục số 6);
- Kết quả (sản phẩm), khối lượng công việc của vị trí việc làm (thể hiện trong cột 5,6 của Phụ lục số 6);
- Điều kiện làm việc (trang thiết bị, phần mềm quản lý, phương tiện, môi trường làm việc,…)

7.2. Tại những vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành có cả việc thực hiện công việc thực thi, thừa hành thì phần mô tả về công việc thực thi, thừa hành được thực hiện như đối với vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp trong đơn vị.

7.3. Bản mô tả công việc của từng vị trí việc làm thực hiện theo Phụ lục số 6.

8. Khung năng lực của từng vị trí việc làm

8.1. Năng lực việc làm là những năng lực, kỹ năng cần phải có để hoàn hành nhiệm vụ ở vị trí việc làm cụ thể như: năng lực tổng hợp, năng lực giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế; năng lực tập hợp, quy tụ; năng lực điều hành và phối hợp hoạt động; kỹ năng soạn thảo văn bản;…

8.2. Khung năng lực của từng vị trí việc làm được xây dựng căn cứ trên cơ sở yêu cầu thực hiện công việc, được phản ánh trên bảng mô tả công việc tương ứng, gồm các năng lực và kỹ năng cần có để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

8.3. Khung năng lực của từng vị trí việc làm của đơn vị thực hiện theo Phụ lục số 7.


- Download Nội dung hướng dẫn, biểu mẫu, phụ lục của các đơn vị

- Download Mẫu Đề án vị trí việc làm 2014

 
 
 
 

phdung (Theo Phòng Tổ chức - cán bộ)
 Bản để in


Tin liên quan: Tin nổi bật

Những bản tin khác: