www.qnu.edu.vn
MENU CHÍNH
Online
Hits 007349772

Thông báo về công tác thi đua, khen thưởng

12.03.2010 14:15
Công tác thi đua và khen thưởng trong nhà trường là hoạt động nhằm động viên, khuyến khích, tôn vinh các tập thể, cá nhân phát huy truyền thống yêu nước, hăng hái thi đua "Dạy tốt - Học tốt", năng động, sáng tạo trong lao động, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

Thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng, trong những năm qua công tác đánh giá xếp loại thi đua, khen thưởng có những cải tiến để đảm bảo tính khách quan, dân chủ và công bằng. Tuy nhiên, việc đánh giá còn mang nặng tính hình thức. Vì vậy, để công tác thi đua và khen thưởng có tác dụng thiết thực, động viên được toàn thể các cá nhân, tập thể lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhà trường ban hành Tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua và khen thưởng năm học 2009 - 2010.

Tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua và khen thưởng (quy định trong văn bản kèm theo) là sự cụ thể hóa những quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Nghị định 121/2005/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư số 21/2008/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục.


Để triển khai công tác thi đua khen thưởng năm học 2009 - 2010 nhà trường hướng dẫn các đơn vị và cá nhân thực hiện một số vấn đề sau:
1. Đối tượng
Đối tượng thuộc diện xét thi đua, khen thưởng hàng năm bao gồm:
- Cá nhân: Tất cả các cán bộ, công chức, viên chức công tác tại Trường Đại học Quy Nhơn.
- Tập thể: Tập thể nhà trường, các đơn vị trực thuộc trường (khoa, phòng, trạm, trung tâm,...).
2. Đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng

Việc đánh giá xếp loại thi đua, khen thưởng đối với tập thể và cá nhân thực hiện theo Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua và khen thưởng năm học 2009-2010 số: 391/ĐHQN -TTrCTTĐ ban hành ngày 5 tháng 3 năm 2010.

3. Quy trình thực hiện:  Phải đảm bảo tính công khai, dân chủ trong công tác đánh giá, bình xét các danh hiệu thi đua.


Bước 1: Triển khai đăng ký danh hiệu thi đua.
Tất cả các cá nhân và tập thể đều phải đăng ký các danh hiệu thi đua.


Đối với cá nhân:

               - Danh hiệu Lao động tiên tiến: đăng ký chung theo tập thể đơn vị (mẫu 4);
 
               - Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở: mỗi cá nhân đăng ký riêng (mẫu 1).  

Đối với tập thể:
 
               - Đăng ký danh hiệu thi đua theo đơn vị khoa (mẫu 2); phòng, trung tâm, trạm (mẫu 3).
 
Sau khi hoàn thành việc đăng ký danh hiệu thi đua, các đơn vị gửi văn bản về phòng Thanh tra và Công tác thi đua, chậm nhất vào ngày 30 tháng 3 năm 2010. Nếu cá nhân và đơn vị nào không đăng ký danh hiệu thi đua sẽ không được xét thi đua vào cuối năm học.
 
Bước 2: Tổng kết, đánh giá, xếp loại các danh hiệu thi đua và khen thưởng    Việc tổng kết, đánh giá, xếp loại các danh hiệu thi đua và khen thưởng được tiến hành vào cuối năm học, cụ thể như sau:

          - Họp tổ chuyên môn (các khoa), tổ thuộc các phòng (nếu có), từng cá nhân tự nhận xét kết quả  thực hiện nhiệm vụ được giao; tổ góp ý kiến và đánh giá, đề nghị xếp danh hiệu thi đua từng cá nhân (có biên bản cuộc họp).
 
          - Họp toàn thể đơn vị để thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học của đơn vị; báo cáo kết quả xếp loại thi đua ở tổ; bình xét các danh hiệu thi đua của từng cá nhân và tập thể đơn vị; công khai kết quả trước cuộc họp.

           - Các đơn vị  khi bình xét các danh hiệu thi đua cần  xem xét, cân đối, đảm bảo khách quan, dân chủ, chính xác và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, phù hợp với tình hình chung của nhà trường.

          Các văn bản (sử dụng thống nhất một phông chữ .VNTime) nộp về bộ phận thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng (qua Phòng Thanh tra và Công tác thi đua) gồm:

          + Báo cáo tổng kết của đơn vị
          + Biên bản họp bình xét  thi đua của đơn vị
          + Báo cáo thành tích của cá nhân được đề nghị xét Chiến sĩ thi đua cơ sở
          + Báo cáo thành tích của đơn vị đề nghị xét danh hiệu thi đua tập thể Lao động xuất sắc 
          + Bản tổng hợp kết quả xét thi đua của đơn vị (mẫu 5)

          - Hội đồng Thi đua và Khen thưởng họp xem xét các danh hiệu thi đua của các cá nhân và tập thể, bỏ phiếu, xếp loại thi đua, niêm yết công khai lấy ý kiến phản hồi của đơn vị, cá nhân trước khi  Hiệu trưởng ký công nhận danh hiệu thi đua.

          4. Kinh phí khen thưởng 

         Thực hiện theo Nghị định 121/2005/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Quy chế chi tiêu nội bộ (phụ lục 4) ban hành kèm theo Quyết định số 223/QĐ-ĐHQN ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Trường Đại học Quy Nhơn. 

          Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Hội đồng Thi đua và Khen thưởng  giải quyết (qua bộ phận thường trực Phòng Thanh tra và Công tác thi đua).
 
 

HIỆU TRƯỞNG
      (Đã ký)
 
 
 

hang (Theo Phòng Thanh tra và TĐKT)
 Bản để in


Tin liên quan: Thông báo

Những bản tin khác: