Thông báo về việc nộp học phí học kỳ phụ năm học 2016-2017

Thu học phí cả ngày thứ 7, Chủ nhật: 19-20/8/2017