Hội đồng trường Trường Đại học Quy Nhơn nhiệm kỳ 2014-2019

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN NHIỆM KỲ 2014-2019
(Kèm theo Quyết định số 691/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục  Đào tạo)
 
STT Họ tên Ngày sinh Chức vụ, đơn vị công tác
1 Nguyễn Hồng Anh 01/01/1957 Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn
2 Đinh Thanh Đức 28/02/1960 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn
3 Đỗ Ngọc Mỹ 05/06/1963 thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn
4 Nguyễn Đình Hiền 02/09/1963 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn
5 Hoàng Quý Châu 12/02/1969 Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Quy Nhơn
6 Nguyễn Khắc Khanh 08/08/1982 thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Đại học Quy Nhơn
7 Nguyễn Phi Hùng 20/06/1967 Trưởng bộ môn Hóa - Hóa đại cương, khoa Hóa, Trường Đại học Quy Nhơn
8 Hồ Xuân Quang 11/03/1972 Trưởng khoa Giáo dục Chính trị Quản nhà nước, Trường Đại học Quy Nhơn
9 Đinh Anh Tuấn 08/10/1966 Trưởng khoa Tâm - Giáo dục Công tác hội, Trường Đại học Quy Nhơn
10 Trần Thị Cẩm Thanh 01/06/1976 Trưởng khoa Kinh tế Kế toán, Trường Đại học Quy Nhơn
11 Viễn 23/09/1962 Giảng viên Bộ môn Công nghệ hóa học, khoa Hóa, Trường Đại học Quy Nhơn
12 Công Nhường 02/06/1963 Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bình Định
13 Đào Đức Tuấn 01/01/1964 Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bình Định
14 Hồ Huy Cường 26/07/1969 Viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ
15 Khánh Tuấn 08/08/1957 Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Giáo dục Đào tạo
 
Hội đồng trường Trường Đại học Quy Nhơn nhiệm kỳ 2014-2019
GS.TS. Nguyễn Hồng Anh – Hiệu trưởng trao Quyết định Chủ tịch Hội đồng trường cho TS. Đinh Anh Tuấn